I’m Alexander — a web designer, create beautiful and effective website designs Я Олександр — веб-дизайнер, створюю гарний та ефективний дизайн сайтів

Let's TalkДавайте поговоримо

The simple and clear design is the best solution. I am here to help you stand out from the competition. Простий і зрозумілий дизайн - найкраще рішення. Я тут, щоб допомогти вам виділитися серед конкурентів.

Simple design takes the user's goals into account and provides the fastest way to achieve those goals. Простий дизайн враховує цілі користувача та забезпечує найшвидший спосіб досягнення цих цілей.

Portfolio Портфоліо

All my works are made with love. This phrase is a «cliché». But I work with love. I really want to implement your project and add it to my collection. Всі мої роботи зроблені з любов'ю. Ця фраза - «кліше». Але я працюю з любов'ю. Я дуже хочу реалізувати ваш проект, та поповнити ним свою колекцію.

Show 5 more Показати ще 5
Show 5 more Показати ще 5

About me Про мене

Hi, my name is Alexander! Привіт, мене звати Олександр!

I am a freelance Web Designer living in Kyiv, Ukraine. Я фріланс веб-дизайнер, живу в Києві, Україна.

I love design and try to improve my skills to make projects even better and more productive. My solutions are chosen by those who love minimalism, flat modern and clean style! Я люблю дизайн і намагаюся вдосконалювати свої навички, щоб робити проекти кращими та продуктивнішими. Мої рішення вибирають ті, хто любить мінімалізм, плоский сучасний і чистий стиль!

When I'm not working, I spend most of my free time learning something new for me. The rest of my free time is spent watching movies, playing video games, taking pictures, and occasionally sleeping. Коли я не працюю, я проводжу більшу частину свого вільного часу, вивчаючи щось нове для мене. Решту мого вільного часу я витрачаю на перегляд фільмів, відеоігри, фотографування та час від часу на сон.

32
Years old Роки
10
Years of experience Років досвіду
360+
Completed projects Виконаних проектів
3 140+
Cups of tea drunk while working Чашки чаю, випиті під час роботи

5 easy steps
of cooperation
5 простих кроків
співпраці

Technical task Технічне завдання

Download and fill out a short brief, the more precisely you describe everything there, the more chances you have to get the desired result without adjustments. Завантажте та заповніть короткий бриф, чим точніше ви там все опишете, тим більше у вас шансів отримати бажаний результат без коригувань.

Price and terms agreement Вартість та умови угоди

After reading the brief filled out by you, I will know the entire scope of work and will be able to form an accurate price and deadline for your project. Ознайомившись із заповненим Вами брифом, я буду знати весь обсяг робіт і зможу сформувати точну вартість і термін виконання Вашого проекту.

Advance payment 50% Передоплата 50%

I work for a 50% advance payment. I believe that every job should be paid. You can learn more about the terms of cooperation here. Працюю по передоплаті 50%. Я вважаю, що кожна робота має бути оплачуваною. Детальніше про умови співпраці можна дізнатися тут.

Work and corrections Робота і правки

I always approach work responsibly and try to implement the project perfectly. But if you see that you can fix something and it will be better - be sure to tell me about it and I will fix everything. Завжди відповідально підходжу до роботи і намагаюся реалізувати проект на відмінно. Але якщо ви побачите, що можете щось виправити і буде краще – обов’язково скажіть мені про це і я все виправлю.

Sharing feedback Обмін відгуками

After the work is completed, we can exchange feedback with you. That way people know you're a great Client and I'm a great performer. Після завершення роботи ми можемо обмінятися з вами відгуками. Таким чином люди дізнаються, що ви чудовий клієнт, а я чудовий виконавець.

Let’s talk Давайте поговоримо

Want to create something awesome? Contact me Хочете створити щось чудове? Зв'яжіться зі мною

Or E-Mail me: Або надішліть емейл:
hello@alexandersamar.com

Terms of Cooperation Умови співпраці

1. Subject of the contract 1. Предмет договору

1.1. Under the terms of this contract, the Contractor undertakes to provide design services, to provide information and consulting services in the manner and on the terms stipulated by the contract, as well as other (additional) services at the request of the Client in the manner and on the terms stipulated by the contract. 1.1. За умовами цього договору Виконавець зобов’язується надавати послуги з дизайну, надавати інформаційно-консультаційні послуги в порядку та на умовах, передбачених договором, а також інші (додаткові) послуги за бажанням Клієнта в порядку та на умовах, передбачених договором.

1.2. The contract is considered to be concluded between the Contractor and the Client from the moment of making the advance payment (payment for the start of work). 1.2. Договір вважається укладеним між Виконавцем і Клієнтом з моменту внесення передоплати (оплата за початок робіт).

1.3. By concluding the contract, the Client unconditionally accepts all the terms contained in the contract (that is, in full and without exceptions). 1.3. Укладаючи договір, Клієнт безумовно приймає всі умови договору (тобто в повному обсязі та без винятків).

2. Conditions and procedure for providing services 2. Умови та порядок надання послуг

2.1. The Contractor's work begins strictly on the day after the Client makes an advance payment (in the amount of 50% of the stipulated cost of services) or on the day specified by the Contractor. 2.1. Робота Виконавця починається строго на наступний день після внесення Клієнтом передоплати (у розмірі 50% від обумовленої вартості послуг) або в день, визначений Виконавцем.

2.2. The project is provided to the Client for approval within the deadline set by the Contractor. 2.2. Проект надається Клієнту на погодження у встановлений Виконавцем термін.

2.3. If the Client provides a list of project adjustments, the Contractor shall make them as soon as possible. Corrections or additions that go beyond the initial technical task are issued by a separate project for separate funds. 2.3. Якщо Клієнт надає перелік коригувань проекту, Виконавець вносить їх у найкоротший термін. Виправлення або доповнення, що виходять за межі початкового ТЗ, оформляються окремим проектом за окремі кошти.

2.4. After the Client approves the work performed, the Client pays the second part of the payment (in the amount of 50% of the stipulated cost of the services). 2.4. Після погодження Клієнтом виконаних робіт, Клієнт сплачує другу частину платежу (у розмірі 50% від обумовленої вартості послуг).

2.5. Termination of services. Within 1 day (after payment of the second part by the Client), the Contractor hands over to the Client all materials according to the project. 2.5. Припинення надання послуг. Протягом 1 дня (після оплати Клієнтом другої частини) Виконавець передає Клієнту всі матеріали згідно проекту.

3. Payment method 3. Спосіб оплати

3.1. Services provided under the contract can be paid for by transferring funds to the Contractor's card account (in dollars, hryvnias), to an account in cryptocurrency (USDT and others), to a PayPal or Payoneer account. 3.1. Послуги, що надаються за договором, можуть бути оплачені шляхом перерахування коштів на картковий рахунок Виконавця (у доларах, гривнях), на рахунок у криптовалюті (USDT та інші), на рахунок PayPal або Payoneer.

3.2. The price of the services does not include the commission of banks or payment systems for making the payment. Commission costs are paid additionally by the Client, and the cost of services is determined as the difference between the amount of the payment made by the user and the amount of the withheld commission. 3.2. У вартість послуг не входить комісія банків або платіжних систем за здійснення платежу. Комісійні витрати оплачуються Клієнтом додатково, а вартість послуг визначається як різниця між сумою платежу, здійсненого користувачем, і сумою утриманої комісії.

3.3. After making the payment, the Client undertakes to inform the Contractor about the payment made. 3.3. Після здійснення оплати Клієнт зобов'язується повідомити Виконавця про здійснену оплату.

3.4. Services are considered paid at the time of receipt of funds to the selected account of the Contractor. 3.4. Послуги вважаються оплаченими в момент надходження коштів на обраний рахунок Виконавця.

3.5. After receiving the payment, the Contractor undertakes to inform the Client about receiving the payment. 3.5. Після отримання платежу Виконавець зобов'язується повідомити Клієнта про отримання платежу.

4. Liability of the parties 4. Відповідальність сторін

4.1. In case of untimely changes to the scope of work or other information about the work, the Contractor has the right to demand an increase in the payment for services, as well as the term of their performance. 4.1. У разі несвоєчасного внесення змін в обсяги робіт або іншу інформацію щодо роботи, Виконавець має право вимагати збільшення оплати послуг, а також терміну їх виконання.

4.2. In the event of Clint's refusal of the Contractor's services, immediately after he has made an advance payment, before the Contractor begins work, the Contractor undertakes to return the advance payment in a way convenient for the Contractor. Refunds include fees charged by banks or payment systems for making the payment. Commission costs are paid from the returned amount. 4.2. У разі відмови Клінта від послуг Виконавця, безпосередньо після внесення ним передоплати, до початку виконання Виконавцем робіт, Виконавець зобов'язується повернути передоплату зручним для Виконавця способом. Повернення включає комісії, які стягують банки або платіжні системи за здійснення платежу. Комісійні витрати оплачуються з поверненої суми.

4.3. In the event that Clint refuses the services of the Contractor, after the work has begun, the Contractor has the right not to return the advance payment or part of it, since the advance payment covers the costs and time spent on the work performed. 4.3. У разі відмови Клінта від послуг Виконавця, після початку виконання робіт Виконавець має право не повертати передоплату або її частину, оскільки передоплата покриває витрати та час, витрачений на виконану роботу.

4.4. If the Contractor refuses to provide services to the Client, after the Client has made an advance payment, the Contractor undertakes to return the advance payment in a way convenient for the Client. All commissions charged by banks or payment systems for making a payment are paid by the Contractor himself. 4.4. У разі відмови Виконавця від надання послуг Клієнту, після внесення Клієнтом передоплати, Виконавець зобов’язується повернути передоплату зручним для Клієнта способом. Всі комісії, що стягуються банками або платіжними системами за здійснення платежу, оплачує сам Виконавець.

5. Term of validity of the contract 5. Термін дії договору

5.1. The contract enters into force from the moment of its publication on the website. 5.1. Договір набирає чинності з моменту його публікації на сайті.

5.2. The Contractor reserves the right to make changes to the terms of the contract and/or terminate the contract at any time at its discretion. If the Contractor makes changes to the contract, such changes will take effect from the moment of publication of the changed text of the contract on the website. 5.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови договору та/або розірвати договір у будь-який час на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до договору, такі зміни набирають чинності з моменту публікації зміненого тексту договору на сайті.

5.3. All disputes that arise during the execution of the contract are resolved by the parties through negotiations. 5.3. Усі спори, що виникають під час виконання договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів.

6. Other conditions 6. Інші умови

6.1. The Client agrees that the Contractor may use the Client's project as an example of his work for advertising purposes. 6.1. Клієнт погоджується з тим, що Виконавець може використовувати проект Клієнта як приклад своїх робіт в рекламних цілях.

6.2. The deadline for presenting claims regarding the quality and completeness of the services provided is 3 calendar days from the moment of their provision. If the Client has not raised justified claims, the services are considered to be duly accepted in terms of quality and scope by expressing tacit consent. Claims submitted by the Client in violation of the specified term are not considered by the Contractor. 6.2. Термін пред'явлення претензій щодо якості та повноти наданих послуг становить 3 календарних дні з моменту їх надання. Якщо Клієнт не висунув обґрунтованих претензій, послуги вважаються належним чином прийнятими за якістю та обсягом шляхом висловлення мовчазної згоди. Претензії, подані Клієнтом з порушенням зазначеного терміну, Виконавцем не розглядаються.

Back Назад